Algemene Voorwaarden

Leveringsvoorwaarden van uw abonnement op TOPHAIR Magazine

Aanvragen van een abonnement

Nieuwe abonnementen kunnen op ieder moment ingaan. U ontvangt het eerste nummer van uw abonnement zo snel mogelijk. U heeft alleen

recht op welkomstkorting op uw abonnement indien u, als nieuwe abonnee, het afgelopen half jaar geen abonnement

heeft gehad op TOPHAIR Magazine. Is dit wel het geval, dan heeft u geen recht op de korting.

Hoe lang duurt mijn abonnement?

Vanwege de aard van de inhoud en het doel van het vakblad TOPHAIR Magzine, wordt de abonnee geacht het magazine te ontvangen in verband met de uitoefening van zijn of haar beroep. De uitgever geeft hierbij aan de abonnee voor de wet als bedrijf en niet als consument te beschouwen.

Jaarabonnement Dit abonnement op TOPHAIR Magazine wordt aangegaan voor een periode van 1 jaar en stilzwijgend verlengd, tenzij anders vermeld. Informatie over de looptijd van uw abonnement kunt u opvragen bij uitgeverij Spoor & Partners Uitgeefdiensten B.V. afdeling abonnementenservice. De contactgegevens staan vermeld in het colofon van het tijdschrift.

3 exemplaren op proef voor €10,- Na ontvangst van uw 3de exemplaar stopt automatisch de verzending. De 3 exemplaren op proef zijn bestemd als kennismaking met het magazine en derhalve één maal in de 12 maanden door dezelfde abonnementhouder af te sluiten. Kwartaalabonnement U ontvangt 3 nummers van TOPHAIR Magazine per kwartaal (juli/augustus is een samengesteld zomernummer). Uw kwartaalabonnement loopt stilzwijgend door met dezelfde periode, maar is wel per kwartaal opzegbaar met een opzegtermijn van tenminste 30 dagen.

Opzegging van uw abonnement

De afdeling abonnementenservice dient uiterlijk twee maanden voor het aflopen van de abonnementsperiode waarvoor u betaald heeft, bericht

van uw opzegging te hebben ontvangen. Wanneer dat niet het geval is, wordt uw abonnement stilzwijgend verlengd met dezelfde periode onder

dezelfde condities. Opzeggen van uw abonnement kan uitsluitend schriftelijk per brief, e-mail of fax. Vermeld bij correspondentie over uw

opzegging altijd het bezorgadres van uw abonnement. De datum waarop uw abonnement afloopt, kunt u opvragen bij onze abonnementenservice. De gegevens van de afdeling abonnementenservice TOPHAIR Magazine treft u aan in het colofon

Abonnementsgeld

Nadat u uw abonnement heeft aangevraagd, ontvangt u een factuur die u binnen veertien dagen, na postdatum van uw factuur, dient te voldoen.

De abonnementsprijs is in euro’s en inclusief BTW.

Verlenging abonnement

De dag nadat uw opzegtermijn verstreken is, ontvangt u voor de verlenging van uw abonnement u een nieuwe factuur voor uw nieuwe abonnementsperiode. Hiervoor gelden dezelfde betalingsvoorwaarden zoals beschreven onder het kopje ‘Abonnementsgeld’. Wanneer u niet tijdig betaalt, zullen er herinneringskosten in rekening worden gebracht. Indien de betaling van het abonnementsgeld ook na aanmaning niet ontvangen wordt, is Spoor & Partners Uitgeefdiensten B.V. gerechtigd het abonnement eenzijdig en met onmiddellijke ingang stop te zetten. Tevens is de uitgeverij gerechtigd achterstallige betalingen te vorderen. Een wijziging van de abonnementsprijs wordt uiterlijk acht weken voordat deze van kracht wordt in het colofon van TOPHAIR Magazine gepubliceerd.

Adreswijziging

Wanneer u gaat verhuizen stellen wij het op prijs wanneer u minimaal één week voor de verhuisdatum uw nieuwe adresgegevens aan ons

kenbaar maakt. Dit kan uitsluitend schriftelijk of per email. In de correspondentie over uw verhuizing dient u zowel uw oude als nieuwe adres te

vermelden alsmede de ingangsdatum waarop u TOPHAIR Magazine op het nieuwe adres wenst te ontvangen. De contactgegevens staan vermeld in het colofon van het tijdschrift.

NB:

Deze voorwaarden zijn van toepassing op uw abonnement op TOP HAIR International Benelux, uitgegeven door Spoor & Partners Uitgeefdiensten B.V. gevestigd in Zandvoort aan de Passage 13-31. Kamer van Koophandel Haarlem nummer: 34058273.

Bij het aangaan van een abonnement geleverd door Spoor & Partners Uitgeefdiensten B.V. wordt de abonnee geacht kennis genomen te hebben

van deze voorwaarden en deze te accepteren. Spoor & Partners Uitgeefdiensten B.V. is gerechtigd de uitgave van het tijdschrift waarvoor het abonnement is aangegaan, op ieder moment te staken. Spoor & Partners Uitgeefdiensten B.V. is na stopzetting niet verplicht nog enige levering uit te voeren. De abonnee heeft in dat geval recht op (gedeeltelijke) restitutie van het vooruitbetaalde abonnementsgeld.

Spoor & Partners Uitgeefdiensten B.V. behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in deze leveringsvoorwaarden.

Controleer deze voorwaarden daarom regelmatig. Deze zijn op te vragen bij de uitgeverij. Zie voor de contactgegevens het colofon in het

tijdschrift.

Overige bepalingen

Op deze leveringsvoorwaarden is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. In geval van eventuele geschillen is de kantonrechter te

Haarlem bij uitsluiting de bevoegde rechter. Deze leveringsvoorwaarden treden in werking met ingang van maart 2011. Per die datum

vervallen eerder gepubliceerde leveringsvoorwaarden.

Zandvoort –januari 2015


Spoor & Partners Uitgeefdiensten B.V. – Passage 13 t/m 31 – 2042 KS Zandvoort – T: 023 574 08 81 – E: service@spoorenpartners.nl – I: www.spoorenpartners.nl